Newsletter

Informacje na temat przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych data: 28/05/2018 tagi:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych prosimy naszych klientów o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Celem przechowywania oraz przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną, tj. sprzedaż towarów lub usług, a także bieżący kontakt z Państwem w zakresie informowania o funkcjonowaniu obiektu. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum Rozwoju Osobowego RENESANS (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnianie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów rachunkowych i podatkowych.  Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.  Przysługuje Państwu prawo wglądu w dane osobowe, prawo ich korygowania a także prawo do usunięcia Państwa danych po wyżej wymienionym okresie.

Poprzednie aktualności